ક્રિશ્ચિયન હેરાલ્ડ ન્યૂઝ વીડિયોઝિન

ઓનલાઇન ઇશ્યૂ - 07, 11 ઓક્ટોબર 2020

  • Facebook

વિશ્વભરના ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજમાં વ્યાપક રિડર્સ ધરાવતા ન્યૂઝ વીડિયોઝિનમાં જાહેરાત આપી બહોળા વર્ગ સુધી પહોંચવાની ઉત્તમ તક

સંપર્ક ઃ મોબાઇલ ઃ +91 8758469100 

Email us at christianherald2013@gmail.com

ક્રિશ્ચિયન હેરાલ્ડ

ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજનું સૌપ્રથમ ન્યૂઝ વીડિયોઝિન

આપની આસપાસ બનતા ખ્રિસ્તી સમાજને સ્પર્શતી ઘટનાઓ, ફોટોગ્રાફ, વીડિયો અમને મોકલી આપો.

E-MAIL : christianherald2013@gmail.com

Published And Owned By Mr. Arnold Alfred Christie. Published From H/1, Parul Tenaments (A Type), Near Canal, Jashodanagar Road, Post G.I.D.C. Vatva, Ahmedabad- 382445. Editor : Mr. ARNOLD ALFRED CHRISTIE. 
Mobile : +91 8758469100. Email : christianherald2013@gmail.com
We'd Love To Know What You Think
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us